การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์


coverT1302(final)400
“การเขียนทางเทคนิค (Technical Writing)” เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเขียนทางเทคนิคพบในแบบเสนอโครงการ (Project Proposal) โครงงานปริญญานิพนธ์ (Senior Project) วิทยานิพนธ์ (Thesis) โครงการวิจัย รายงานเชิงเทคนิค บทความวิชาการ ฯลฯ งานเขียนทางเทคนิคแตกต่างจากงานเขียนทั่วไป เนื่องจากงานเขียนทางเทคนิคมีรูปแบบ (Format) เฉพาะตามที่กำหนด มีการใช้ภาษาเขียนที่เป็นทางการ มีความถูกต้อง แม่นยำสูง และผู้อ่านไม่ต้องตีความ

ผู้เขียนจึงต้องเข้าใจกระบวนการเขียนทางเทคนิค ซึ่งประกอบด้วย
• ความหมาย และขอบเขตของงานเขียนทางเทคนิค
• จริยธรรมในการเขียนงานทางเทคนิค และการโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism)
• การตั้งวัตถุประสงค์ของงานเขียน การวิเคราะห์พื้นความรู้ของผู้อ่าน และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเขียน
• โครงสร้างของงานเขียนทางเทคนิค และกระบวนการในการเขียนตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นงานเขียนที่สมบูรณ์
• การใช้รูปภาพ ตาราง และกราฟ (Visual Elements) ที่เหมาะสมในงานเขียนทางเทคนิค
• การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในงานเขียนทางเทคนิค
• หลักการเขียนเอกสารอ้างอิง
• รูปแบบงานเขียนทางเทคนิคประเภทต่าง ๆ

เหมาะสำหรับ
• นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ต้องเขียนโครงงานปริญญานิพนธ์ (Senior Project) และวิทยานิพนธ์ (Thesis)  
• ครู-อาจารย์ ที่ต้องเขียนบทความวิชาการ และนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
• นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ หรือสรุปความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงการเขียนบันทึกเชิงเทคนิค เป็นต้น

——————–

เขียนโดย : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ และคณะ
จำนวนหน้า : 272 หน้า
ราคา : 250 บาท
ISBN : 9789744435358
จำหน่ายวันแรก 1 มิถุนายน 2556

เข้าชมตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญได้ที่ สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ คลิกที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: