การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง


การนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เข้ามาใช้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับองค์กรจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงผลลัพธ์ในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้และการปรับเปลี่ยนค่านิยมของผู้บริหาร โดยสามารถทำให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้น ลดกระบวนการปฏิบัติงานลดลง ต้นทุนโดยรวมลดลง เป็นต้น ตำราเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ กระบวนการนำ TQM มาติดตั้งในองค์กร 5 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง ระยะวางรากฐานของ TQM ระยะสร้างบูรณภาพของกระบวนการ ระยะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระยะมุ่งสู่การรู้แจ้ง รวมถึงสาระสำคัญของการติดตั้ง TQM ในแต่ละระยะ บทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในแต่ละระยะ

ผู้เขียน: ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ขนาด: 7.25 x 10.25 in.
ราคา: 250 บาท
จำนวนหน้า: 108 หน้า

สนใจ ดูหนังสือเล่มอื่น ๆ ของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม book4u

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: